MS-05 - Nhân Viên Kinh Doanh - Ngành hàng máy mới

MS-05 - Nhân Viên Kinh Doanh - Ngành hàng máy mới

MS-05 - Nhân Viên Kinh Doanh - Ngành hàng máy mới

MS-05 - Nhân Viên Kinh Doanh - Ngành hàng máy mới

 * Tìm kiếm khách hàng, mở rộng và phát triển thị trường ngành máy công cụ (máy mới).

Chia sẻ: