MS-06 - Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự

MS-06 - Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự

MS-06 - Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự

MS-06 - Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự

* Soạn thảo các văn bản hành chính.

* Theo dõi HĐLĐ, chấm công cho nhân viên hàng tháng.

* Thực hiện công tác về BHXH, BHYT cho người lao động hàng tháng và khi có thay đổi.
 

Chia sẻ: